REGULAMIN DOMU WYPOCZYNKOWEGO RZEMIEŚLNIK

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje na terenie Domu Wypoczynkowego Rzemieślnik w Gdańsku-Jelitkowie przy ulicy Piastowskiej 206. Dalej DW lub Hotel (z Uwagi na pełnione funkcje pobytowe) . Właścicielem jest Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 14.
 2.  Regulamin określa zasady świadczenia usług, rezerwacji usług, zakres odpowiedzialności Gości oraz DW a także zasad przebywania na terenie DW- Hotelu.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub zapłatę całej należności za pobyt w DW, lub przez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując którejkolwiek z ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej oraz na oficjalnej stronie www.rzemieslnik-gdansk.pl.

DOBA HOTELOWA 

 1. Pokój hotelowy oddawany jest Gościowi do używania na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa w Hotelu trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. W przypadku braku określenia przez gościa czasu pobytu przyjmuje się, że pokój wynajęty jest na 1 (jedną) dobę.
 4. Pokoju nie można przekazywać lub udostępniać osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiszczona została opłata.
 5. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego.

USŁUGI DOMU WYPOCZYNKOWEGO

 1. DW świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. Ewentualne zastrzeżenia dotyczące jakości świadczonych przez DW usług należy zgłaszać w recepcji lub u kadry kierowniczej DW.
 3. DW zobowiązuje się zapewnić gościom: dostęp i możliwość korzystania z pokoju zgodnego z kategorią i standardem , profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług, sprzątanie pokoju:
  1. w przypadku pobytu hotelowego co 3 dni lub na życzenie – odświeżenie pokoju, sprzątanie WC, na życzenie wymiana ręczników
  2. w przypadku turnusów rehabilitacyjnych pokoje są sprzątane między 5 a 7 dniem turnusu – odświeżenie pokoju, sprzątanie WC, wymiana ręczników)
 4. DW świadczy również odpłatnie usługi rehabilitacyjne (szczegółowy cennik i wykaz zabiegów znajduje się na stronie internetowej oraz w formie papierowej na recepcji).
 5. Pytania i uwagi związane z pobytem w DW Goście mogą kierować bezpośrednio do pracowników recepcji Hotelu. Za całościową opiekę nad Gośćmi DW odpowiadają pracownicy recepcji Hotelu.

Życzenie sprzątania pokoju należy zgłaszać w recepcji.

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. DW zastrzega sobie prawo do zameldowania wyłącznie osób pełnoletnich.
 2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość niezbędną do identyfikacji lub do uzupełnienia przedstawionej przez pracownika recepcji karty meldunkowej oraz złożenia na niej podpisu.
 3. Osoby niezameldowane w hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym Gościa od godziny 8:00 do godziny 22:00.
 4. DW może odmówić świadczenia usług (w tym zameldowania) na rzecz Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gości, pracownika, bądź pracowników Hotelu lub innych osób przebywających . DW może również odmówić przyjęcia każdego innego Gościa, który w ocenie obsługi zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu lub wizerunkowi innych Gości, pracowników lub wizerunkowi Hotelu.
 5. Rezerwację wstępną można złożyć: osobiście, telefonicznie, pisemnie – pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail).
 6. Przyjęcie wstępnej rezerwacji może być poświadczone e-mailem od Domu Wypoczynkowego Rzemieślnik.
 7. Wstępną rezerwację uważa się za potwierdzoną i skutecznie dokonaną po opłaceniu zadatku w wysokości:
  1. 500 zł za osobę w przypadku turnusu rehabilitacyjnego,
  2. 30% wstępnie obliczonej należności za pobyt w przypadku pozostałych usług,
  3. w terminie 7 dni od złożenia wstępnej rezerwacji na konto nr 11 1140 1010 0000 4859 7700 4001 lub bezpośrednio w kasie Recepcji DW Rzemieślnik. Kod SWIFT/BIC do przelewów z kont zagranicznych: BREXPLPWMBK. Numer IBAN – numer konta poprzedzony przedrostkiem PL. Dopuszcza się możliwość wpłacenia wyższego zadatku do maksymalnej wysokości wstępnie obliczonej należności za pobyt – bez uwzględniania opłaty miejscowej.
 8. Brak wpłaty zadatku w podanym wyżej terminie niniejszego regulaminu będzie skutkowało automatycznym anulowaniem rezerwacji.
 9. W przypadku rezygnacji z potwierdzonej rezerwacji zadatek:
  1. przy zgłoszeniu rezygnacji do 30 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanego pobytu – zwracany jest w całości na wskazane konto,
  2. przy zgłoszeniu od 29 dnia przed rozpoczęciem zarezerwowanego pobytu – nie jest zwracany.
  3. rezygnacja może być zgłoszona telefonicznie jednakże do procedowania zwrotu zadatku wymagana jest forma pisemna (dopuszcza się elektroniczną z adresu e-mail, na który zostało przesłane potwierdzenie wstępnej rezerwacji) z podaniem numeru konta, na który ma być zwrócona kwota zadatku.
 10. Uregulowania całości należności za pobyt, zgodnie ze specyfikacją kosztów ustaloną podczas potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, należy dokonać nie później niż w dniu rozpoczęcia pobytu w kasie Recepcji DW Rzemieślnik gotówką, kartą, bądź przelewem na konto.
 11. W przypadku skrócenia, rezygnacji lub innych czynności wpływających na zmianę warunków potwierdzonej rezerwacji, w trakcie trwania pobytu, uiszczona opłata, zgodna ze specyfikacją kosztów ustaloną podczas potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, nie podlega częściowemu zwrotowi.
 12. Niestawienie się w DW Rzemieślnik do godziny 6:00 rano dnia następnego po uzgodnionym w rezerwacji dniu wjazdu i bez powiadomienia Recepcji DW Rzemieślnik jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i przepadkiem zadatku na rzecz DW Rzemieślnik.
 13. W dniu przyjazdu należy w Recepcji DW Rzemieślnik dokonać opłaty miejscowej tzw. klimatycznej.
 14. Rabaty z różnych tytułów nie podlegają zsumowaniu.

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH 

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym w przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 6 (sześciu) miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność hotelu.
 3. W przypadku braku możliwości wezwania Gościa do odebrania rzeczy znalezionej w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia jej znalezienia rzecz pozostawiona staje się własnością znalazcy.
 4. Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty rzeczy wniesionych do hotelu przedawniają się z upływem roku od dnia zaprzestania korzystania z usług DW przez Gościa.
 5. DW nie przechowuje artykułów spożywczych, leków, bądź innych artykułów, które mogą ulec zniszczeniu, bądź przeterminowaniu.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W DW Rzemieślnik akceptowane są nieduże zwierzęta domowe, pod warunkiem uzgodnienia przyjazdu z pupilem z recepcją w trakcie dokonywania rezerwacji, oraz po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł za dobę. Ponadto taki pobyt możliwy jest tylko w wybranych pokojach
 2. Właściciel zwierzęcia odpowiada za nie przez cały pobyt. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzania zwierząt w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych na terenie obiektu.
 3. W Hotelu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych lub podobnych (np. papierosów elektronicznych) poza wyznaczonymi miejscami. W przypadku naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami w wysokości 500 zł, które zostaną automatycznie doliczone do rachunku.
 4. DW jest wyposażone w automatyczny system sygnalizacji pożaru (SSP). Za nieuzasadnione uruchomienie systemu Gość zostanie obciążony karą umowną w wysokości 1000 zł, która zostanie automatycznie doliczona do rachunku.
 5. W DW obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić DWl bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu.
 6. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych w tym broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, trujących, promieniotwórczych, żrących itp.
 7. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 8. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie DW, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają lub szkodzą pozostałym Gościom.
 9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych, ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 10. Aktualny cennik usług i opłat w hotelu znajduje się w recepcji oraz na stronie internetowej www.rzemieslnik-gdansk.pl.
 11. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się na terenie hotelu – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Szczegółowa informacja na temat monitoringu oraz Twoich uprawnień w tym zakresie udostępniona jest w recepcji DW.
 12. Administratorem danych osobowych jest w DW jest Związek Rzemiosła Polskiego.
 13. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności są dostępne na stronie internetowej www.zrp.pl
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowania mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 15. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 16. Niniejszy Regulamin obowiązuje do odwołania.