REGULAMINY

REGULAMIN REZERWACJI I PŁATNOŚCI

w Domu Wypoczynkowym „Rzemieślnik” w Gdańsku

1 §

Dokonanie rezerwacji przez Zamawiającego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

2 §

Rezerwacji wstępnej można dokonać poprzez:

 1. wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: listem, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail)
 2. osobiście
 3. telefonicznie

3 §

Rezerwację uważa się za potwierdzoną i skutecznie dokonaną po wpłaceniu zadatku w wysokości co najmniej 30% wstępnie obliczonej wartości rezerwowanego pobytu, na konto Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”, w ciągu 14 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji. Dopuszcza się możliwość wpłaty większego zadatku lub pełnej kwoty należnej. Za datę dokonania zadatku (i rezerwacji) uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” (nr konta 11 1140 1010 0000 4859 7700 4001) lub bezpośrednio w kasie Recepcji Domu Wypoczynkowego.

W przypadku klienta zagranicznego, można zadatek lub pełną kwotę należności wpłacić w swojej walucie na konto Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” w Gdańsku.

4 §

Nie wpłacenie zadatku w powyższym terminie powoduje automatyczne anulowanie wstępnej rezerwacji

5 §

W przypadku rezygnacji z potwierdzonej rezerwacji zadatek:

1. przy zgłoszeniu rezygnacji do 30 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanego pobytu – zwracany jest w całości na wskazane konto,

2. przy zgłoszeniu od 29 dnia przed rozpoczęciem zarezerwowanego pobytu – nie jest zwracany.

Rezygnacja może być zgłoszona telefonicznie jednakże do procedowania zwrotu zadatku wymagana jest forma pisemna (może być elektroniczna z adresu e-mail, na który zostało przesłane potwierdzenie wstępnej rezerwacji) z podaniem numeru konta, na który ma być zwrócona kwota zadatku.

Zadatek nie jest wypłacany w formie gotówki !

6 §

Opłatę w całości za pobyt, wyżywienie i inne należności Klient winien uregulować z góry nie później niż w dniu przyjazdu, w Recepcji Domu Wczasowego „Rzemieślnik” lub przesyłając należność na konto Domu 'Wczasowego w wysokości zgodnej ze specyfikacją kosztów wystawioną przez Dom Wczasowy przy potwierdzeniu przyjęcia reerwacji. |Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją. Honorujemy również płatności kartami

7 §

Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu czy wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

8 §

Rabaty z poszczególnych tytułów nie podlegają zsumowaniu.

9 §

Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” sysponuje płatnym, ubezpieczonym i monitorowanym parkingiem. Ilość miejsc ograniczona.

10 §

Przy dokonywaniu czynności meldunkowych w Recepcji Domu Wczasowego „Rzemieślnik” w dniu przyjazdu, należy dokonać opłaty miejscowej / klimatycznej.

11 §

Ceny poszczególnych usług świadczonych w Domy Wypoczynkowym „Rzemieślnik” regulują poszczególne cenniki zamieszczone na stronie https://rzemieslnik-gdansk.pl

12 §

W sprawach nieunormowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

UWAGA !

Naszym priorytetem zawsze było, jest i będzie polubowne rozwiązywanie problemów związanych z realizowanymi przez Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” świadczeniami. W przypadku braku polubownego załatwienia danej sprawy pomiędzy Domem Wypoczynkowym „Rzemieślnik” a Klientem sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Właściwy dla Miasta Gdańska

Regulamin niestrzeżonych miejsc postojowych dla pojazdów

 • §1
 1. Niestrzeżone miejsca postojowe dla pojazdów (zwane dalej miejscami postojowymi) położone są na terenie Domu Wypoczynkowego Rzemieślnik w Gdańsku (dalej również jako: DW Rzemieślnik).
 2. Miejsca postojowe przeznaczone są dla samochodów osobowych.
 3. Miejscami postojowymi zarządza DW Rzemieślnik.
 • §2
 1. Wjazd na teren miejsc postojowych jest możliwy po uzgodnieniu z Recepcją DW Rzemieślnik i wniesieniu opłaty postojowej.
 2. Wjazd na miejsca postojowe oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu (dalej również jako: Regulamin) i zobowiązanie do jego przestrzegania przez każdego użytkownika miejsc postojowych.
 • §3
 1. Opłata za miejsce postojowe wynosi:
  1. 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za postój, bez limitu godzin, za 1 dobę hotelową
  2. 140 zł (słownie: sto czterdzieści złotych) za postój, bez limitu godzin, za 14 dni, dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych (50% rabatu)
  3. 45 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych ) za postój, bez limitu godzin, za 3 doby hotelowe, dla osób które wykupiły pakiet 3-dniowy
  4. 99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych ) za postój, bez limitu godzin, za 7 dób hotelowych, dla osób które wykupiły pakiet 7-dniowy
  5. 140 zł (słownie: sto czterdzieści złotych ) za postój, bez limitu godzin, za 10 dób hotelowych, dla osób które wykupiły pakiet 10-dniowy
  6. 195 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć złotych ) za postój, bez limitu godzin, za 14 dób hotelowych, dla osób które wykupiły pakiet 14-dniowy
  7. 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za postój za 1 godzinę dla osób nie będących gośćmi hotelowymi (nie dotyczy osób, dostawców i serwisantów wykonujących usługi na rzecz ośrodka)
 2. Opłata za miejsce postojowe pobierana jest przed wjazdem pojazdu na miejsce postojowe, poprzez jej uiszczenie (gotówką lub kartą płatniczą) w recepcji w holu głównym DW Rzemieślnik.
 3. Osobie wnoszącej opłatę postojową zostanie wydana „Karta parkingowa dla gościa z pokoju Nr …”
 4. Kartę parkingową, na czas pobytu na terenie DW Rzemieślnik, należy umieścić za szybą przednią samochodu.
 5. Kartę parkingową należy zwrócić w dniu wyjazdu z DW Rzemieślnik razem z kluczami do pokoju.
 6. Za zgubienie Karty będzie pobierana opłata w wysokości 30 zł.
 7. W ramach opłaty za miejsce postojowe pojazd może zajmować jedno miejsce postojowe.
 8. Miejsca postojowe są dostępne we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę.
 9. Pozostawienie pojazdu na miejscu postojowym (postój) nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego. Posiadacz pojazdu, zostawiając go na miejscu postojowym, najmuje jedynie wybrane przez siebie miejsce postojowe. Elementy ogrodzenia parkingu, w szczególności szlabany, bramki, barierki mają na celu wyłącznie uniemożliwienie korzystania z parkingu bez wniesienia stosownej opłaty.
 10. DW Rzemieślnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parkingu, zarówno znajdujące się w tych pojazdach, jak też poza nimi.
 • §4
 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na miejsca postojowe pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju, jeżeli materiały te nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od zastosowanego zabezpieczenia, każdy posiadacz pojazdu, w tym pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne, odpowiada za wszelkie szkody na osobie i mieniu wynikłe dla jakiegokolwiek podmiotu w związku z wjazdem tego pojazdu na teren miejsc postojowych.
 2. Miejsca postojowe są strefą ruchu i na jego terenie, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
 3. Użytkownik miejsc postojowych zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz stosowania się do nakazów osób zatrudnionych DW Rzemieślnik.
 4. Miejsca postojowe są monitorowane w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie DW Rzemieślnik, w tym weryfikacji przestrzegania postanowień Regulaminu przez użytkowników miejsc postojowych oraz wnoszenia za nie opłat .
 • §5
 1. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych miejscach, nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do postoju pojazdu.
 2. Zabrania się wjazdu na teren miejsc postojowych pojazdami, których rozmiary uniemożliwiają zastosowanie się do zasad określonych w ust. 1 powyżej.
 • §6
 1. Na terenie miejsc postojowych, drogach wewnętrznych oraz wjazdowych i wyjazdowych z nich zabronione jest zachowanie sprzeczne z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdu, jak również wymiana lub uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, w szczególności takich jak płyny chłodzące, paliwa lub oleje, parkowanie na drodze dojazdowej lub w sposób utrudniający korzystanie z miejsc postojowych innym użytkownikom,
  2. poruszanie się pojazdem po terenie miejsc postojowych w celu innym niż dojazd do miejsca postoju lub wyjazd z parkingu,
 2. Użytkownicy miejsc postojowych zobowiązani są do zachowania zgodnego z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. zachowania czystości,
  2. przestrzegania przepisów ppoż. i sanitarnych,
  3. podporządkowania się poleceniom pracowników ORW
  4. uszanowania godności i własności innych użytkowników miejsc postojowych.
 • §7
 1. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia w tym na naruszenie przepisów p. poż, posiadacz pojazdu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez DW Rzemieślnik miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko posiadacza pojazdu.
 2. Pozostawienie pojazdu w sposób zasłaniający linie wyznaczające miejsca dla parkowania, to znaczy w sposób, który powoduje zajęcie przez jeden pojazd dwóch stanowisk postojowych, powodować może naliczenie opłaty za korzystanie z miejsc postojowych w podwójnej wysokości.
 • §8

Użytkownik miejsca postojowego odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone DW Rzemieślnik lub osobom trzecim na terenie miejsc postojowych lub wokół miejsc postojowych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

 • §9

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać do Recepcji DW Rzemieślnik.

 • §10

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” w Gdańsku

Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” jest własnością Związku Rzemiosła Polskiego

 1. Opiekunem, doradcą oraz informatorem Szanownych Gości jest Recepcja Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”
 1. W dniu przjazdu Gość przybywający do Domu Wypoczynkowego” zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności związanych z zameldowaniem się na określony pobyt, okazując dokument tożsamości (art. 9, art. 10, art. 13 oraz art. 18 Ustawy z 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych).
 1. Osoba przybywająca do Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”, zobowiązana jest do uregulowania wszystkich należności za pobyt, za opłatę miejscową/klimatyczną, za parking oraz za inne opłatywynikające z cennika Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”, w dniu przyjazdu, w Recepcji Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”
 1. Doba pobytowa zaczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 a dniu wyjazdu – dla Klientów indywidualnych, oraz od godziny 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy w godzinie 10:00 w dniu wyjazdu – dla grup zorganizowanych.
 • Jeśli Gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę
 • Istnieje możliwość przedłużenia doby za dodatkową opłatą :

25zł / za każdą godzinę – do godziny 18:00.

Po godzinie 18:00 naliczona zostanie równowartość kolejnej doby

 • Porozumieniu z Re4cepcją można ustalić wcześniejszy przyjazd lub przedłużenie pobytu (życzenie przedłużenia pobytu Gość Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju
 1. Cisza nocna w Domu Wypoczynkowym „Rzemieślnik”obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Domy Wypoczynkowego9 „Rzemieślnik” nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 • Osoby zakłócające odpoczynek innych Gości, mogą zostać wydalone z Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”
 • W przypadku osób agresywnych – Recepcja ma obowiązek wezwać odpowiedzialne służby porządkowe
 1. W dniu wyjazdu należy oddać w Recepcji Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” klucz od pokoju
 • Pokoje będą sprawdzone główniepod kątem ewentualnych zniszczeń
 • Za zagubiony klucz od pokoju pobierana będzie opłata w wysokości 50,00 zł
 1. Osoba przebywająca w Domu Wypoczynkowym „Rzemieślnik”odpowiada materialnie za wszystkie zniszczenia dokonane w pokoju oraz w innych pomieszczeniach Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”
 1. Zabrania się wynoszenia i przemieszczania wyposażenia Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” poza jego teren. Ręczniki i leżaki stanowią wyposażenie pokoju. W przypadku zaginięcia ręcznika lub leżaka, Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik”zastrzega sobie prawo do obciązenia Gościa następującymi kosztami : 50zł – za duży ręcznik, 30zł – za mały ręcznik , 60zł – leżak
 1. Na terenie Domu Wypocznkowego „Rzemieślnik” zabrania się przebywania osobom nie zameldowanym i nie zgłoszo9nym w Recepcji
 • Osoby przebywające gościnnie u Gości Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”muszą opuścić Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” przed godziną 22:00. Po godzinie 22:00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z Gośćmi w pokoju.
 1. Gość zameldowany w Domu Wypoczynkowym „Rzemieślnik”nie może przekazać pokoju innym osobom – nie zameldowanym
 1. Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik”nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów użytkowych, kosztowności lub pieniędzy pozostawionych w pokojach

UWAGA! – przy Recepcji znajdują się do wynajęcia skrytki do przechowywania

 1. Przy każdorazowym opuszczaniu pokoi mieszkalnych należy zamykać okna i drzwi balkonowe oraz drzwi na korytarz
 1. W pokojach mieszkalnych i w innych pomieszczeniach użytkowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Nieprzestrzeganie zakazu skutkować będzie karą pieniężną
 1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w pokojach innych odbiorników prądu, poza wyposażeniem pokoju
 1. W Recepcji Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”istnieje możliwość odpłatnego wynajęcia poszczególnych sprzętów AGD za odpowiednią kaucją tj.:
 • żelazko + deska do prasowania – 30zł
 • czajnik – 20 zł
 • suszarka 20 zł
 • lodówka 50 zł
 • kijki do Nordic Walking – 50zł

( Kaucja zostanie zwrócona w momencie oddania sprzętu do Recepcji)

 1. 16. Rodzice lub opiekunowie dzieci zobowiązani są do pełnej opieki nad nimi w czasie pobytu na terenie Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”
 1. Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” dopuszcza odpłatnie przyjmowanie małych zwierząt za dodatkową opłatą.
 • Zwierzęta mogą być przyjmowane tylko i wyłącznie w pokojach o standardzie niższym i średnim.
 • W przypadku braku zgłoszenia w Recepcji Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” przywiezienia zwierzęcia do Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” – Gość zostanie obciążony opłatą należną za zwierzęw podwójnej wysokości
 • Wszystkie szkody w mieniu Hotelu bądź mieniu innych Gości oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy personelu spowodowane przez zwierzęta będą indywidualnie wycenianie przez Dyrekcję Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele
 • Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy w Domu Wypoczynkowym „Rzemieślnik”i niezakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości bądź personelu Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z terenu obiektu
 • W miejsach ogólnodostępnych właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy oraz w kagańcu
 • Zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych oraz rekreacyjnych (ogród, boisko, place zabaw dla dzieci)
 • Właściciel jest obowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawieone przez swoje zwierzę. Specjalne torebki dostepne są w Recepcji za dodatkową opłatą
 1. Samochody Gości Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”, ustawiane są na parkingu wewnętrznym, na miejscach wskazanych przez Recepcję Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”. Parking wewnętrzny jest płatny, niestrzeżony, ubezpieczony i monitorowany (ilość miejsc ograniczona)
 1. Wszystkie uwagi i wnioski oraz zauważone usterki w pokojach i wyposażeniu Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” należy zgłaszać Recepcji
 1. W przypadku braku natychmiastowej realcji ze strony pracowników Recepcji do dyspozycji gości pozostaje Kierownik Recepcji lub Dyrekcja Domu Wypoczynkowego
 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego Gościa w pokoju Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”, będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. Na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Dom Wypoczynkowy przechowa te przedmioty przez 3 miesiące
 1. Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” Gdańsk Jelitkowo posiada odpowiednie ubezpieczenia
 1. Obiekt jest monitorowany.
 1. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrekcja Domy Wypoczynkowego „Rzemieślnik”

Intencją Dyrekcji Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” jest zawsze i przede wszystkim polubowne rozwiązywanie problemów związanych z realizowanymi przez Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” świadczeniami. W przypadku braku polubownego załatwienia danej sprawy pomiędzy Domem Wypoczynkowym „Rzemieślnik” a Klientem sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Właściwy dla Miasta Gdańska