REGULAMIN REZERWACJI I PŁATNOŚCI

§1

Dokonanie rezerwacji przez osobę zamawiającą pobyt jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

§2

1. Rezerwację wstępną można złożyć: osobiście, telefonicznie, pisemnie – pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail).

2. Przyjęcie wstępnej rezerwacji może być poświadczone e-mailem od Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”.

§3

Wstępną rezerwację uważa się za potwierdzoną i skutecznie dokonaną po opłaceniu zadatku w wysokości:

1. 300 zł za osobę w przypadku turnusu rehabilitacyjnego,

2. 30% wstępnie obliczonej należności za pobyt w przypadku pozostałych usług,

w terminie 3 dni od złożenia wstępnej rezerwacji na konto nr 11 1140 1010 0000 4859 7700 4001 lub bezpośrednio w kasie Recepcji Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”. Kod SWIFT/BIC do przelewów z kont zagranicznych: BREXPLPWMBK. Numer IBAN – numer konta poprzedzony przedrostkiem PL. Dopuszcza się możliwość wpłacenia wyższego zadatku do maksymalnej wysokości wstępnie obliczonej należności za pobyt – bez uwzględniania opłaty miejscowej.

§4

Brak wpłaty zadatku w terminie podanym w §3 niniejszego regulaminu będzie skutkowało automatycznym anulowaniem rezerwacji.

§5

W przypadku rezygnacji z potwierdzonej rezerwacji zadatek:

1. przy zgłoszeniu rezygnacji do 30 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanego pobytu – zwracany jest w całości na wskazane konto,

2. przy zgłoszeniu od 29 dnia przed rozpoczęciem zarezerwowanego pobytu – nie jest zwracany.

Rezygnacja może być zgłoszona telefonicznie jednakże do procedowania zwrotu zadatku wymagana jest forma pisemna (może być elektroniczna z adresu e-mail, na który zostało przesłane potwierdzenie wstępnej rezerwacji) z podaniem numeru konta, na który ma być zwrócona kwota zadatku.

§6

Uregulowania całości należności za pobyt, zgodnie ze specyfikacją kosztów ustaloną podczas potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, należy dokonać z góry nie później niż w dniu rozpoczęcia pobytu w kasie Recepcji Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” (gotówką lub kartą) bądź przelewem na konto.

§7

W przypadku skrócenia, rezygnacji lub innych czynności wpływających na zmianę warunków potwierdzonej rezerwacji, w trakcie trwania pobytu, uiszczona opłata, zgodna ze specyfikacją kosztów ustaloną podczas potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, nie podlega częściowemu zwrotowi.

§8

Niestawienie się w Domu Wypoczynkowym „Rzemieślnik” do godziny 6:00 rano dnia następnego po uzgodnionym w rezerwacji dniu wjazdu i bez powiadomienia Recepcji Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i przepadkiem zadatku na rzecz Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”.

§9

W dniu przyjazdu należy w Recepcji Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” dokonać opłaty miejscowej tzw. klimatycznej.

§10

Ceny poszczególnych usług świadczonych przez Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” regulują cenniki opublikowane na stronie https://rzemieslnik-gdansk.pl – dostępne również w Recepcji.

§11

Rabaty z różnych tytułów nie podlegają zsumowaniu.

§12

Regulamin obowiązuje dla rezerwacji na 2020 rok, i dalszych, do odwołania.