REGULAMIN REZERWACJI I PŁATNOŚCI
W DOMU WYPOCZYNKOWYM „RZEMIEŚLNIK”

§1
Dokonanie rezerwacji przez osobę zamawiającą pobyt jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

§2
1. Rezerwację wstępną można złożyć: osobiście, telefonicznie, pisemnie – pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail).
2. Przyjęcie wstępnej rezerwacji może być poświadczone e-mailem od Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”.

§3
Wstępną rezerwację uważa się za potwierdzoną i skutecznie dokonaną po opłaceniu zadatku w wysokości:
1. 300 zł za osobę w przypadku turnusu rehabilitacyjnego,
2. 30% wstępnie obliczonej należności za pobyt w przypadku pozostałych usług,
w terminie 7 dni od złożenia wstępnej rezerwacji na konto nr 11 1140 1010 0000 4859 7700 4001 lub bezpośrednio w kasie Recepcji Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”. Kod SWIFT/BIC do przelewów z kont zagranicznych: BREXPLPWMBK. Numer IBAN – numer konta poprzedzony przedrostkiem PL. Dopuszcza się możliwość wpłacenia wyższego zadatku do maksymalnej wysokości wstępnie obliczonej należności za pobyt – bez uwzględniania opłaty miejscowej.

§4
Brak wpłaty zadatku w terminie podanym w §3 niniejszego regulaminu będzie skutkowało automatycznym anulowaniem rezerwacji.

§5
W przypadku rezygnacji z potwierdzonej rezerwacji zadatek:
1. przy zgłoszeniu rezygnacji do 30 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanego pobytu – zwracany jest w całości na wskazane konto,
2. przy zgłoszeniu rezygnacji między 14 a 29 dniem przed rozpoczęciem zarezerwowanego pobytu – zwracany jest w wysokości 50% na wskazane konto,
3. przy zgłoszeniu rezygnacji poniżej 14 dni przed rozpoczęciem zarezerwowanego pobytu – nie jest zwracany.
Rezygnacja może być zgłoszona telefonicznie jednakże musi być również złożona pisemnie do procedowania ewentualnego zwrotu.
§6
Uregulowania całości należności za pobyt, zgodnie ze specyfikacją kosztów ustaloną podczas potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, należy dokonać z góry nie później niż w dniu rozpoczęcia pobytu w kasie Recepcji Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” (gotówką lub kartą) bądź przelewem na konto.

§7
W przypadku skrócenia, rezygnacji lub innych czynności wpływających na zmianę warunków potwierdzonej rezerwacji, w trakcie trwania pobytu, uiszczona opłata, zgodna ze specyfikacją kosztów ustaloną podczas potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, nie podlega częściowemu zwrotowi.

§8
Niestawienie się w Domu Wypoczynkowym „Rzemieślnik” do godziny 6:00 rano dnia następnego po uzgodnionym w rezerwacji dniu wjazdu i bez powiadomienia Recepcji Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i przepadkiem zadatku na rzecz Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik”.

§9
W dniu przyjazdu należy w Recepcji Domu Wypoczynkowego „Rzemieślnik” dokonać opłaty miejscowej tzw. klimatycznej.

§10
Ceny poszczególnych usług świadczonych przez Dom Wypoczynkowy „Rzemieślnik” regulują cenniki opublikowane na stronie https://rzemieslnik-gdansk.pl – dostępne również w Recepcji.

§11
Rabaty z różnych tytułów nie podlegają zsumowaniu.

§12
Regulamin obowiązuje dla rezerwacji na 2019 rok, i dalszych, do odwołania.